Personen- en familierecht

Familierechtelijke gebeurtenissen grijpen diep in in de persoonlijke levenssituatie van mensen en zijn in het algemeen het begin van een emotioneel beladen periode. Advocatenkantoor Oudegracht adviseert en ondersteunt u bij regelingen en ontstane en/of voorziene geschillen op het gebied van:

 • Echtscheiding, boedelverdeling, afwikkelen huwelijkse voorwaarden
 • Ouderlijk gezag

Als een kind wordt geboren waarvan de ouders met elkaar getrouwd zijn, wordt de man automatisch de juridische vader én hij verkrijgt samen met de vrouw het gezamenlijk gezag. De gezagsdragende ouder heeft verdergaande rechten en plichten dan de (alleen) juridische ouder. De ouder met gezag is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind en mag beslissingen nemen over de verzorging en opvoeding van het kind.

Wanneer ouders gaan scheiden behouden zij in principe het gezamenlijk gezag. In uitzonderingsgevallen is het mogelijk dat de rechter één van de ouders het eenhoofdig gezag toewijst. Een dergelijk verzoek kan behandeld worden tijdens of na de behandeling van de echscheiding. Een verzoek eenhoofdig gezag moet worden ingediend door een advocaat, degene tegen wie het verzoek zich richt moet zich ook laten bijstaan door een advocaat als hij of zij zich tegen het verzoek wil verweren.

Zijn de ouders niet getrouwd en krijgen zij samen een kind, dan heeft de vrouw automatisch het eenhoofdig gezag. Ouders kunnen dan, na de erkenning van het kind door de man, een verzoek indienen bij de rechtbank om gezamenlijk gezag te verkijgen. Hiervoor is, als beide ouders toestemming geven, geen advocaat nodig.

Als de man het gezamenlijk gezag wil verkijgen en de vrouw hierin niet toestemt zal hij een verzoek moeten indienen bij de rechtbank. Dit verzoek moet worden ingediend door een advocaat. De vrouw die zich hier tegen wil verweren moet zich ook laten bij staan door een advocaat.

U kunt voor advies over een procedure verzoek eenhoofdig gezag of gezamenlijk gezag contact opnemen met ons kantoor.

 • Erkenning

Als een kind wordt geboren waarvan de ouders met elkaar getrouwd zijn wordt de man automatisch de juridische vader. Zijn de ouders niet getrouwd dan moet de man het kind erkennen om de juridische vader te worden, ook als er sprake is van een geregistreerd partnerschap. Eventueel kan ook een niet biologische vader het kind erkennen, wanneer de moeder toestemming geeft.

Een juridische vader heeft bepaalde rechten en plichten die uit de wet voortvloeien, zoals het recht op omgang en informatie en de plicht tot een bijdrage in de kosten van het kind.

Als een man een kind wil erkennen maar de moeder geeft daarvoor geen toestemming dan kan de man het verzoek voorleggen aan de rechter. Die bekijkt dan of deze erkenning in het belang van het kind is en de overige belangen niet te zeer geschaad worden en kan eventueel vervangende toestemming geven. Zo'n verzoek wordt ingediend door een advocaat. Ook de vrouw die opgeroepen wordt door de rechtbank omdat een man haar kind wenst te erkennen kan zich laten bijstaan door een advocaat.

 • Omgangsregeling

Wanneer de ouders van een kind niet (meer) samenleven moet er vaak een regeling worden afgesproken voor de omgang tussen het kind en de ouder waar het kind niet bij in huis woont.
Nadat de hoofdverblijfplaats is vastgesteld kan zo'n regeling worden opgesteld. Wanneer beide ouders gezag hebben spreken we van een verdeling in de zorg- en opvoedingstaken. Wanneer er sprake is van eenhoofdig gezag gaat het om het vaststellen van de omgangsregeling met de niet gezaghebbende ouder. Ouders kunnen dit onderling afspreken en/of een convenant opstellen al dan niet samen met een mediator of advocaten.

Als ouders er samen niet uitkomen kan ook een verzoek aan de rechter worden gedaan om een regeling vast te stellen. Zo'n verzoek wordt gedaan door een advocaat. Een advocaat kan ook advies geven aan ouders die het samen wensen te regelen.

Het verzoek moet worden gedaan door een advocaat en de ouder die zich ertegen verweert moet zich ook laten bijstaan door een advocaat.
U kunt voor advies over een procedure omgangsregeling of verdeling zorg- en opvoedingstaken contact opnemen met ons kantoor.

 • Wijziging of vaststellen hoofdverblijfplaats

Wanneer ouders (niet) meer samenleven is er sprake van het hoofdverblijf bij één van de ouders. Het kind staat dan bij die ouder ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Dit hoeft niet te betekenen dat het kind op dat adres vaker aanwezig is, er kan namelijk ook sprake zijn van co-ouderschap, maar meestal is dat wel het geval. Het hoofdverblijf kan vastgesteld zijn in bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure maar kan ook in onderling overleg zijn bepaald. Mochten de ouders het niet eens worden over de hoofdverblijfplaats van het kind dan kan een advocaat een verzoek voorleggen aan de rechter.

Het verzoek moet worden gedaan door een advocaat en de ouder die zich ertegen verweert moet zich ook laten bijstaan door een advocaat.

U kunt voor advies over een procedure wijziging of vaststelling hoofdverblijfplaats contact opnemen met ons kantoor.

U kunt voor advies contact opnemen met ons kantoor

 • Kinderalimentatie

De wet stelt dat ouders verplicht zijn naar draagkracht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Wanneer ouders niet (meer) samenleven betekent dit doorgaans dat de niet verzorgende ouder een bijdrage moet betalen aan de verzorgende ouder. De berekening van zo'n bijdrage is als volgt. Er wordt allereerst gekeken naar de behoefte van het kind. Het uitgangspunt is dat het kind er niet op achteruit gaat als de ouders uit elkaar gaan. Verder wordt gekeken naar het inkomen en bepaalde lasten (de draagkracht) van beide ouders en zo wordt een verdeling gemaakt. De ouder die de primaire zorg voor het kind heeft of de ouder die in het geval van co-ouderschap minder kan bijdragen, ontvangt dan een bijdrage van de andere ouder.

Ouders kunnen natuurlijk in onderling overleg een bijdrage bepalen, ze kunnen ook samen advies vragen aan een advocaat. Als ouders er samen niet uitkomen kan een advocaat een verzoek aan de rechter doen om een bijdrage te bepalen. Een advocaat kan een verzoek opstellen als er nog geen bijdrage is bepaald of als er een bijdrage is bepaald en er sprake is van gewijzigde omstandigheden.

Ook de ouder die zich wenst te verweren tegen een verzochte alimentatie of een verzochte wijziging van alimentatie moet zich laten bijstaan door een advocaat.

U kunt voor advies over een procedure vaststelling, wijziging of nihilstelling kinderalimentatie contact opnemen met ons kantoor.

U kunt voor advies contact opnemen met ons kantoor

 • Alimentatie jongmeerderjarige

De onderhoudsplicht van ouders aan hun kinderen geldt tot de kinderen 21 jaar zijn. In de periode tussen het 18e en het 21e jaar, is dit een verplichting tussen ouders en kinderen. Dat betekent dat eventueel vastgestelde alimentatie in die periode rechtstreeks aan het kind wordt betaald. Aansluiting wordt gezocht bij het eventueel al vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie. Geschillen die ontstaan over bijvoorbeeld de hoogte van het bedrag kunnen aan de rechter worden voorgelegd. Zo’n geschil speelt dan tussen het kind en de ouder(s) en niet meer tussen de ouders onderling.U kunt voor advies over een procedure vaststelling, wijziging of nihilstelling alimentatie jongmeerderjarige contact opnemen met ons kantoor.

U kunt voor advies contact opnemen met ons kantoor

 • Naamswijziging

Een voornaam kan soms problemen opleveren. Als u uw voornaam wilt veranderen dan kunt u dit verzoek laten beoordelen door een rechter. U heeft een advocaat nodig om dit verzoek in te dienen bij de rechtbank. Neem contact op met ons kantoor als u een dergelijk verzoek wilt indienen.

U kunt voor advies contact opnemen met ons kantoor

 • Geslachtswijziging

Na een medische geslachtswijziging is het geslacht en uw voornaam nog niet gewijzigd voor de wet. Om ook wettelijk van geslacht te veranderen kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank, in dit verzoek wordt verzocht de vermelding van uw geslacht in de akte van geboorte te wijzigen en uw voornaam of voornamen te wijzigen. Voor het indienen van zo’n verzoek heeft u een advocaat nodig. Neem contact op met ons kantoor als u zo’n verzoek wilt indienen.

U kunt voor advies contact opnemen met ons kantoor

 • Vaststelling c.q. ontkenning vaderschap
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Ondertoezichtstelling

Wanneer er zorgen zijn rondom een kind kan het zijn dat er kinderbeschermingsmaatregelen verzocht worden. Een veel voorkomende maatregel is de ondertoezichtstelling van een kind. De ouders behouden dan het gezag maar worden daar wel in beperkt omdat ze begeleid worden door een voogd van Bureau Jeugdzorg. Als de 'zedelijke of geestelijke' belangen of gezondheid van jeugdige bedreigd worden en andere middelen hebben gefaald kan een dergelijk verzoek aan de rechter worden voorgelegd. Het verzoek kan worden ingediend door de (juridisch of pleeg-)ouder, de Raad voor de Kinderbescherming en in uitzonderingsgevallen door het Openbaar Ministerie.

Wanneer ouders geconfronteerd worden met een verzoek om ondertoezichtstelling kunnen ze zich laten bijstaan door een advocaat. Dit kan ertoe leiden dat het verzoek niet of in gewijzigde vorm wordt toegewezen.

U kunt voor advies over een verzoek ondertoezichtstelling contact opnemen met ons kantoor.

 • Uithuisplaatsing

Een verdergaande maatregel is de uithuisplaatsing. In dat geval wordt het kind uit huis geplaatst in een pleeggezin of een instelling. Dit moet noodzakelijk en in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind zijn of noodzakelijk vanwege een onderzoek naar de 'geestelijke of lichamelijke' toestand van het kind. Wanneer ouders toestemming geven voor de uithuisplaatsing hoeft er geen procedure te worden gevoerd. Het verzoek kan gedaan worden door Bureau Jeugdzorg, de Raad en het Openbaar Ministerie.

Wanneer ouders geconfronteerd worden met een verzoek om uithuisplaatsing kunnen ze zich laten bijstaan door een advocaat. Dit kan ertoe leiden dat het verzoek niet of in gewijzigde vorm wordt toegewezen.

U kunt voor advies over een verzoek uithuisplaatsing contact opnemen met ons kantoor.

Meer weten over personen- en familierecht?


Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Contact