Aanbestedingsrecht

Overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen die inkopen doen, kunnen deze inkopen niet altijd doen zonder vooraf een concurrentiestrijd te laten plaatsvinden. Dat geldt ook voor semioverheden, zoals universiteiten en hogescholen, maar ook bedrijven van overheden, zoals het Gemeentelijk vervoersbedrijf (GVB) te Amsterdam. Het bieden van een mogelijkheid voor marktpartijen om mee te dingen voor de opdracht, heet aanbesteden. De aanbestedingswetgeving wordt vanuit de Europese Unie gereguleerd. Lidstaten zoals Nederland implementeren de regels vervolgens op nationaal niveau.

Er zijn diverse overheidsopdrachten die in de markt worden gezet, namelijk: overheidsopdracht voor werken: onder andere civieltechnische werken. Leveringen, bijvoorbeeld het leveren van printers voor een gemeente. Diensten, bijvoorbeeld schoonmaakdiensten, ICT-diensten of het inhuren van tijdelijk personeel. Daarnaast bestaat er ook een onderscheid tussen de nationale en Europese aanbesteding van deze overheidsopdrachten. Het onderscheid tussen de klassieke sector en de bijzondere sectoren buiten beschouwing gelaten.

Heeft u een vraag of een geschiktheidseis gesteld kan worden? Zijn opdrachten ten onrechte samengevoegd of juist ten onrechte gesplitst? Mag u een fout bij de inschrijving herstellen? Geldt er een aanbestedingsplicht als twee overheden samenwerken? Of als een overheid samen met een projectontwikkelaar een project uitvoert? Mag er afgeweken worden van de aanbestedingsplicht? Is er in strijd gehandeld met het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel bij prijsonderhandelingen? Is uw inschrijving terecht ongeldig verklaard? Geldt er een heraanbestedingsplicht, omdat het om een nieuwe opdracht gaat? Kunnen de bestaande overeenkomsten met de aanbesteder - zonder een nieuwe aanbesteding te houden - worden verlengd?

Voor advies over aanbestedingsrecht kunt u contact opnemen met Kwaku Afriyieh, Advocaat aanbestedingsrecht.

Meer weten over aanbestedingsrecht?


Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Contact